ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

 
ชื่อ :  นางรัชนีวรรณ แสงยศ
ชื่อ : นางรัชนีวรรณ แสงยศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 ชื่อ : นายภาคิน เศรษฐภักดี
ชื่อ : นายภาคิน เศรษฐภักดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 
น.ส.นันทวรรณ ขันทะ
ชื่อ : น.ส.นันทวรรณ ขันทะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเบญญาภา เกียรติปกรณ์
ชื่อ : นางเบญญาภา เกียรติปกรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
ชื่อ :
ชื่อ :
ผู้ดูแลเด็ก
ชื่อ :
ชื่อ :
จ้างเหมาดูแลเด็ก
 
นายวินัยวิธ  สันทา
ชื่อ : นายวินัยวิธ สันทา
ผช.จนท.ธุรการ