บุคลากร กองคลัง
         
       
         
  ชื่อ :
  ชื่อ : นางเอมอร ศิริงาม  
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง   ตำแหน่ง : นวก.เงินและบัญชีชำนาญการ  
  โทร.086-8501074   โทร.081-5925781  
         

             
      น.ส.นรินทร์ทิพย์   แก่นสวรรค์  
             
  ชื่อ : น.ส.ชนัญญา มงคลเคหา   ชื่อ : นางสาวพิสมัย ศรีนาง   ชื่อ : น.ส.นรินทร์ทิพย์ แก่นสวรรค์  
  นวก.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ   จพง.การเงินและบัญชี   นวก.พัสดุปฏิบัติการ  
  โทร.087-3095876   โทร.080-1910772   โทร.091-0613080  
             
           
             
  ชื่อ : นางสาวบุตสกร สมอหมอบ   ชื่อ :
  ชื่อ :
 
  ผช.จนท.ธุรการ   ผช.จนท.จัดเก็บรายได้    
  โทร.080-6698391   โทร.089-8626002   โทร.