บุคลากร กองช่าง
         
    นายมานพ   แสงแพง  
         
  ชื่อ : นายปิยวัฒน์  พรนรากุล   ชื่อ : นายมานพ แสงแพง  
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง   ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน  
  โทร.081-7087133   โทร.081-5925360  
         

                 
               
                 
  ชื่อ :
  ชื่อ : นางสาวดารุณี  ทีเหล็ก
  ชื่อ :   ชื่อ :              
  ผช.ช่างไฟฟ้า   ผช.จนท.ธุรการ   ผช.จนท.บันทึกข้อมูล  
   
  โทร.087-6396209   โทร.081-3912929   โทร. โทร.