รายชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายณัฒฑพล จตุรานนท์ กำนันตำบลหนองน้ำใส โทร.๐๘๑-๓๒๐๘๔๓๕
นายจีระศักดิ์ อาป้อง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ บ้านหนองน้ำใส โทร.๐๘๖-๘๖๓๘๐๕๓
นายสาคร อุทกัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ บ้านแคนใต้ โทร.๐๘๕-๔๖๗๒๓๒๒
นายไพรัตน์ เอกวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ บ้านเหมือดแอ่ โทร.๐๘๑-๙๙๙๕๐๘๙
นายเดชา อยู่ภักดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ บ้านเก่า-หัวนา โทร.๐๘๓-๓๔๖๗๖๑๔
นายสุพัด ฤทธิคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ บ้านหนองตอกเกี้ย โทร.๐๘๙-๙๔๐๒๑๔๓
นายหนอม ศรีกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ บ้านนาโน โทร.๐๘๒-๘๓๔๕๖๗๓
นายแหวน วันตะโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองนกเขียน โทร.๐๘๓-๖๗๒๐๑๒๔
นายสมคิด หมื่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ บ้าน กม.๑๖ โทร.๐๘๑-๖๐๐๙๒๑๘
นายบุญส่ง บุระเต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านโนนสะอาด โทร.089-2782647
นายทองใบ สุริยะเย็น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวรรค์ โทร.๐๙๐-๐๒๗๘๓๗๐
นายพงษ์สันติ หวานจริง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้ำใส โทร.๐๘๘-๐๖๘๕๑๑๒

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล